အလုပ္အကိုင္နဲ႔ ပတ္သက္၍ TachileikJobs.com ရဲ႕ အခမဲ့ ေၾကာ္ျငာမႈ အစီအစဥ္

အလုပ္အကိုင္နဲ႔ ပတ္သက္၍ TachileikJobs.com ရဲ႕ အခမဲ့ ေၾကာ္ျငာမႈ အစီအစဥ္

TachileikJobs.com သည္ အလုပ္အကိုင္ လိုအပ္ေနေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ အထူးရည္ရြယ္ကာ တာခ်ီလိတ္သတင္းေအဂ်င္စီ ( Tachileik News Agency )မွ က႑တစ္ခုအေနျဖင့္ ဖြင့္လွစ္လိုုက္သည့္ အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

အဓိက အားျဖင့္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တြင္း အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ရည္ရြယ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တာခ်ီလိတ္အနီးတစ္၀ိုက္ၿမိဳ႕မ်ား အပါအ၀င္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းအထိလည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။

အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ၀န္ထမ္းေလွ်ာက္လႊာေခၚယူေရးအတြက္ ေၾကာ္ျငာျခင္းသည္ ပိုမိုထိေရာက္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔အခါသည္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အြန္လိုင္းအသံုးျပဳလာၾကသည့္အတြက္ အြန္လိုင္းေပၚမွ ေၾကာ္ျငာလိုက္ျခင္းျဖင့္ ပိုမိုထိေရာက္ ျမန္ဆန္ေစမွာျဖစ္ပါသည္။


တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ရွိ ကုမၸဏီမ်ား၊ စတိုးဆိုင္မ်ား၊ ေစ်းဆိုင္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာရံုးမ်ား စသည္တို႔တြင္ ေန႔စား၊ လခစားတို႔ျဖင့္ ခန္႔ထားႏိုင္ရန္အတြက္ ၀န္ထမ္းအလိုရွိပါက TachileikJobs.com မွ အခမဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါၿပီ။ ေန႔စားအတြက္ ျဖစ္ေစ၊ လခစား အတြက္ ျဖစ္ေစ ၀န္ထမ္းအျမန္ခန္႔ထားေရးအတြက္ TachileikJobs.com ကို ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။

ေအာက္ပါဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မွ တဆင့္ လြယ္ကူစြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားကို Viber မွ ျဖစ္ေစ၊ email မွ ျဖစ္ေစ ေပးပို႔ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။

Myanmar Ph: 09450046600
mai: jobs@tachileik.net