ဆက္သြယ္ရန္
အလုပ္အကိုင္ လိုအပ္ေနသူမ်ားအတြက္ အခမဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ TachileikJobs.com

ျမန္မာဖုန္း ။  ။09450046600
ထိုင္းဖုန္း။  ။ 0992976429
email: jobs@tachileik.net

အခ်က္အလက္မ်ားကို viber မွ ျဖစ္ေစ၊ email ျဖင့္ ေပး၍ ျဖစ္ေစ ေပးပို႔ႏိုင္ၿပီး Facebook ရွိ message box မွလည္း ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။