တာခ္ယီလိတ်ရ္ဟိ The Spa Beauty Saloon အတ္ဝက် ေခါင်းေလ္ဟ္ယာ် အမ္ယုိးသမီး၀န်ထမ်း (၁၀)ဦး လိုအပ်ေနတာခ္ယီလိတ်ရ္ဟိ The Spa Beauty Saloon အတ္ဝက် ေခါင်းေလ္ဟ္ယာ် အမ္ယုိးသမီး၀န်ထမ်း (၁၀)ဦး လိုအပ်ေန ***************************** 
[ TachileikJobs.com မ္ဟ ေဖာ်္ရပေပးထားေသာ အလုပ်အကိုင်မ္ယားန္ဟင့် ပတ်သက်၍ လစာန悅ုန်းထားမ္ယား၊ အလုပ်အကိုင် အေ္ရကာင်းအရာမ္ယားအ္ရပင် အလုပ်အကိုင်န္ဟင့် သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရပ်မ္ယားကို သိရ္ဟိလိုပါက ေဖာ်္ရပပါ အလုပ်အကိုင်ေ္ရကာ်္ရငာ၏ ဆက်သ္ဝယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်မ္ဟ တဆင့် ဆက်သ္ဝယ်ေမး္ရမန်းေစလိုပါသည်။  TachileikJobs.com သည် အလုပ် လိုအပ်ေနသူမ္ယား အတ္ဝက် အလုပ်အကိုင် အခ္ဝင့်အလမ်းရရ္ဟိရန် ေဖာ်္ရပေပး္ရခင်း ္ရဖစ်ပါသည်။ ]