တာချီလိတ်မြို့ ရွှေမဟာကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းမှ မိုင်းဆတ်ကျောင်းခွဲအတွက် အလယ်/ထက်/တန်းအဆင့် သင်ကြားမှု ဆရာ/မများ လိုအပ်နေ

တာချီလိတ်မြို့ ရွှေမဟာကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းမှ မိုင်းဆတ်ကျောင်းခွဲအတွက် အလယ်/ထက်/တန်းအဆင့် သင်ကြားမှု ဆရာ/မများ  လိုအပ်နေ
 ***************************** 
[ TachileikJobs.com မှ ဖော်ပြပေးထားသော အလုပ်အကိုင်များနှင့် ပတ်သက်၍ လစာနှုန်းထားများ၊ အလုပ်အကိုင် အကြောင်းအရာများအပြင် အလုပ်အကိုင်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များကို သိရှိလိုပါက ဖော်ပြပါ အလုပ်အကိုင်ကြော်ငြာ၏ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်မှ တဆင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းစေလိုပါသည်။  TachileikJobs.com သည် အလုပ် လိုအပ်နေသူများ အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိရန် ဖော်ပြပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ]