ကျိုင်းတုံမြို့ Telenor Myanmar အတွက် ဝန်ထမ်း (၉)ဦး အလိုရှိကျိုင်းတုံမြို့ Telenor Myanmar အတွက် ဝန်ထမ်း (၉)ဦး အလိုရှိ

လစာ နှင့် ပတ်သက်၍ ဖော်ပြပါ ဖုန်းနံပါတ်မှ တဆင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။