တာချီလိတ်မြို့ MSP မှ ပစ္စည်းထိန်း ဝန်ထမ်းတစ်ဦး အမြန်အလိုရှိသည်တာချီလိတ်မြို့ MSP မှ ပစ္စည်းထိန်း ဝန်ထမ်းတစ်ဦး အမြန်အလိုရှိသည်