တာချီလိတ်မြို့ ရွှေမဟာကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းမှ အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်းအတွက် ဆရာတစ်ဦးလိုအပ်နေတာချီလိတ်မြို့  ရွှေမဟာကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းမှ အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်းအတွက် ဆရာတစ်ဦးလိုအပ်နေ