တာချီလိတ်မြို့၌ ခန့်ထားရန်အတွက် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးခေါ်ယူ