တာချီလိတ်မြို့ Consumer Goods Myanmar Co.,Ltd မှ ဝန်ထမ်း(၅)ဦး အလိုရှိသည်တာချီလိတ်မြို့ Consumer Goods Myanmar Co.,Ltd မှ ဝန်ထမ်း(၅)ဦး အလိုရှိသည်