တာချီလိတ် ရေပေးဝေရေးစီမံကိန်းအတွက် ပိုက်ဆက်လုပ်သားများ အလုပ်ရှိသည် တာချီလိတ် ရေပေးဝေရေးစီမံကိန်းအတွင် ပိုက်ဆက်လုပ်သားများ အလုပ်ရှိ