တာချီလိတ်တွင် GIORDANO ကုမ္ပဏီမှ လာရောက်ဖွင့်လှစ်မည့် အရောင်းဆိုင်အတွက် အရောင်းဝန်ထမ်း (၅)ဦး အမြန်လိုအပ်နေတာချီလိတ်တွင် GIORDANO ကုမ္ပဏီမှ လာရောက်ဖွင့်လှစ်မည့် အရောင်းဆိုင်အတွက် အရောင်းဝန်ထမ်း (၅)ဦး အမြန်လိုအပ်နေ